Algemene voorwaarden.

van Handelsonderneming Van Krimpen B.V., gevestigd te Standdaarbuiten, K.v.K 20061471

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Van Krimpen: de besloten vennootschap Handelsonderneming Van Krimpen B.V., gevestigd te Standdaarbuiten;

– De wederpartij: de contractspartij van Van Krimpen;

– Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking tussen Van Krimpen en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Van Krimpen en de wederpartij waarop Van Krimpen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Elke aanbieding is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door Van Krimpen onder normale omstandigheden en gedurende normale kantoor- c.q. werkuren. Elke door Van Krimpen schriftelijk uitgebrachte aanbieding of offerte is veertien (14) dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Zij is slechts aan de aanbieding of offertes gebonden, indien aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen veertien (14) dagen schriftelijk wordt bevestigd.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat Van Krimpen de order schriftelijk heeft bevestigd, danwel nadat zij met de opgedragen werkzaamheden is aangevangen of door haar reeds bestellingen bij derden zijn geplaatst ter zake de door de wederpartij gekochte zaken, danwel ingeval door Van Krimpen reeds is uitgeleverd. Mondelinge afspraken, ook met betrekking tot wijzigingen of annulering van de overeenkomst binden Van Krimpen niet dan nadat en voorzover zij door Van Krimpen schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 4: PRIJZEN

1. Opgegeven en aangeboden prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting (BTW) en verzendings- en transportkosten, tenzij anders is aangegeven.

2. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst golden. Van Krimpen behoudt zich het recht voor om, in geval van prijsverhogingen door haar toeleveranciers en bij andere wijzigingen in de prijsbepalende factoren, binnen drie maanden na de contractssluiting aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen.

ARTIKEL 5: ZEKERHEID

Van Krimpen behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van haar wederpartij of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen, en, indien zulks uitblijft en/of niet ten genoegen van Van Krimpen wordt verschaft, de leveringen op te schorten of te weigeren.

ARTIKEL 6: LEVERING EN RISICO

1. Een door Van Krimpen opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende omstandigheden en de door toeleveranciers aan Van Krimpen verstrekte gegevens. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Van Krimpen is slechts gehouden omstreeks de overeengekomen datum te leveren. Bij niet-tijdige aflevering treedt het verzuim zijdens Van Krimpen pas in na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling.

2. De wijze van verzending, vervoer en verpakking wordt bepaald door Van Krimpen, tenzij anders is overeengekomen.

3. Levering vindt plaats `af fabriek of magazijn’ van Van Krimpen, tenzij anders is overeen-gekomen. De verkochte zaken zijn voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het moment dat de zaken aan de bedrijfspoort van Van Krimpen gereed staan voor verzending en Van Krimpen het transport van de zaken naar de wederpartij in gang heeft gezet. Dit geldt ook in geval van franco-levering.

4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, danwel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst door Van Krimpen aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij, eventueel naar vrije keuze van Van Krimpen bij een derde. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn, onverminderd de verplichting van de wederpartij de bestelde zaken af te nemen en de overeengekomen koopprijs te betalen.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

1. Indien de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt wegens overmacht of doordat de zaak/prestatie die moet worden geleverd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Van Krimpen kan worden toegerekend, is deze gerechtigd om ter harer keuze de uitvoering van de overeenkomst tot levering of uitvoering voor een termijn van maximaal drie (3) maanden op te schorten, zonder gehoudenheid tot betalen van schadevergoeding. Duurt de overmacht langer dan drie (3) maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehoudenheid tot betalen van schadevergoeding. Indien Van Krimpen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het te leveren deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Van Krimpen en haar toeleveranciers en hulppersonen zijn toe te rekenen. Van overmacht is o.m. sprake in de volgende situaties: brand, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim bij het personeel, transportmoeilijkheden, ernstige bedrijfsstoringen, niet-tijdige of onbehoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveranciers, overheidsmaatregelen – waaronder in- en uitvoerverboden -, ingrijpende wijzigingen in valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie.

ARTIKEL 8: GEBREKEN EN KLACHTTERMIJNEN

1.De wederpartij dient de geleverde zaken c.q. verrichte diensten terstond bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient hij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

-of de juiste zaken zijn geleverd;

-of de afgeleverde zaken wat betreft de kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

-of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Zichtbare gebreken en/of beschadigingen dienen bij aflevering door de wederpartij op de afleveringsbon te worden aangetekend danwel in een proces-verbaal te worden opgetekend dat door door de afleverende chauffeur moet worden mede-ondertekend. Indien de wederpartij dit verzuimt kan hij achteraf jegens Van Krimpen geen beroep doen op zichtbare gebreken en/of beschadigingen ter zake de geleverde zaken.

3. Niet-zichtbare gebreken en/of beschadigingen dient de wederpartij binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk aan Van Krimpen te melden. Indien de wederpartij dit verzuimt kan hij achteraf jegens Van Krimpen geen beroep doen op niet-zichtbare gebreken en/of beschadigingen ter zake de geleverde zaken.

4. Indien de wederpartij zich niet kan verenigen met de prijstoepassing of factuur, dient hij zijn bezwaren binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Van Krimpen kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van zijn klachten. Bij gebreke van een schriftelijke reclame binnen de gestelde termijn wordt de wederpartij geacht met de prijstoepassing en factuur te hebben ingestemd.

5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Van Krimpen worden geretourneerd.

6. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden zal Van Krimpen naar gelang haar keuze en tegen terugneming van de geleverde zaken bevoegd zijn hetzij kosteloos opnieuw te presteren, zodra haar dit redelijkerwijs mogelijk is, opdat alsnog aan haar contractuele verplichtingen wordt voldaan, hetzij de wederpartij voor de teruggenomen zaken te crediteren.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN BEWIJS(LAST)BEDING

1. De eigendom van de verkochte en geleverde zaken gaat eerst op de wederpartij over nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen jegens Van Krimpen tot betaling van de koopsom van de geleverde of nog te leveren zaken, of verrichte of te verrichten diensten en ter zake eventueel verschuldigde rente, kosten en schadevergoeding heeft voldaan.

2. Voordat de eigendom van de zaken op de wederpartij is overgegaan, is deze niet gerechtigd de zaken te vervreemden, aan derden te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Ingeval de wederpartij deze verplichting schendt is Van Krimpen gerechtigd de zaken terug te vorderen en is de wederpartij verplicht deze zaken aan Van Krimpen terug te geven onverminderd het recht van Van Krimpen op schadevergoeding dienaangaande.

3. De wederpartij is verplicht Van Krimpen onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot aan Van Krimpen nog in eigendom toebehorende zaken. Op eerste verzoek van Van Krimpen is de wederpartij verplicht aan Van Krimpen mede te delen waar de zaken van Van Krimpen zich bevinden. Bij beslag op (een deel van) de zaken, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Van Krimpen.

4. In de gevallen als bedoeld in artikel 13 is Van Krimpen reeds nu voor alsdan onherroepelijk gemachtigd, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, om de zaken die haar eigendom zijn gebleven, weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. De wederpartij verklaart reeds nu voor alsdan dat hij ermee instemt dat aan één of meer door Van Krimpen aangewezen personen de toegang wordt verleend tot de plaats waar de geleverde zaken zich bevinden.

5. Alle bij de wederpartij aanwezige zaken van dezelfde soort als de door Van Krimpen aan de wederpartij geleverde zaken worden vermoed afkomstig te zijn van Van Krimpen en door Van Krimpen aan de wederpartij te zijn geleverd, tenzij de wederpartij anders kan aantonen. Dit beding wat betreft de bewijslastverdeling met betrekking tot de betreffende zaken dient te worden gekwalificeerd als een bewijs(last)overeenkomst in de zin van artikel 153 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en is aldus ook geldig in het eventuele faillissement van de wederpartij.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID VAN KRIMPEN

Van Krimpen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de wederpartij of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, vertragingsschade, immateriële schade en bedrijfs- of milieuschade, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Van Krimpen of haar leidinggevend personeel, alsmede tenzij haar verzekering de schade dekt, in welk geval de aansprakelijkheid van Van Krimpen beperkt blijft tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM EN RECHTEN VAN DERDEN

1. De wederpartij dient alle intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Van Krimpen en/of derden terzake de door Van Krimpen geleverde zaken/prestaties te respecteren en garandeert hierop generlei inbreuk te zullen maken, ongeacht de aard en omvang van een dergelijke inbreuk.

2. De wederpartij vrijwaart Van Krimpen zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens enigerlei intellectueel eigendomsrecht of anderszins recht geldend kunnen maken.

ARTIKEL 12: BETALING EN CONTRACTUELE RENTE

1.Betalingen moeten contant worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Indien betaling anders dan contant is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden zonder enige schuldvergelijking, korting of opschorting binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

2.Indien binnen veertien (14) dagen na factuurdatum geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en wordt – onverminderd de overige rechten van Van Krimpen – vanaf de vervaldatum over het verschuldigde een rente in rekening gebracht van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt aangemerkt, en komen alle aan de inning verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van €. 225, -, voor rekening van de wederpartij.

3.In geval van liquidatie, faillissement of surcéance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Betalingen strekken allereerst ter voldoening van en in mindering op: a. kosten; b. verschenen rente; c. oudste facturen.

ARTIKEL 13: VERZUIM, OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Van Krimpen gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij alsdan tot enige schadevergoeding is gehouden.

2. In geval van liquidatie, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de wederpartij, zullen alle overeenkomsten met de wederpartij van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Van Krimpen binnen redelijke termijn mededeelt nakoming te verlangen.

3. In elk van de in de voorgaande leden genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Van Krimpen op de wederpartij onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is de wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van onbetaald gebleven zaken en heeft Van Krimpen het recht om de terreinen en gebouwen van de wederpartij te betreden teneinde de desbetreffende zaken in bezit te nemen.

ARTIKEL 14: INCASSOKOSTEN EN PROCESKOSTEN

1. Is de wederpartij in verzuim terzake de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij, waarbij laatstgenoemde 15% van de hoofdsom aan Van Krimpen verschuldigd is, zulks met een minimum van €.225,-.

2. De wederpartij is jegens Van Krimpen de door haar daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt alleen, indien Van Krimpen en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op elke overeenkomst tussen Van Krimpen en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van een overeenkomst tussen Van Krimpen en de wederpartij ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, zijnde het arrondissement waarbinnen Van Krimpen is gevestigd, tenzij Van Krimpen als eisende partij de voorkeur mocht geven aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de wederpartij is gevestigd.